2060

העבודה עוסקת באקולוגיה. בגורמים להתחממות הגלובלית ולתוצאותיה. היא מתארת תרחיש שעלול לקרות בעשרות השנים הקרובות, ומכאן שמה. מטרת העבודה היא לעורר מודעות לנושא ולהבנה שיש לנו יכולת השפעה לחיוב ולשלילה.

150x215 cm / 150x150 cm

The project deals with ecology, the causes and the effects

of global warming. It describes a possible scenario which

may occur in the coming decades and thus its name. The

purpose of this project is to raise awareness to the subject

and to the understanding that we have the ability to impact

the environment either in a positive or in a negative way.